Bài viết này chia sẻ cho các bạn Slide bài giảng độc quyền của Thầy Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng vụ Doanh Nghiệp Lớn_Tổng Cục Thuế_Bộ Tài Chính về chuyên đề: RÀ SOÁT RỦI RO VỀ THUẾ MÙA QUYẾT TOÁN 2019

1. Pháp luật chính sách thuế (cập nhật)

PHẦN 1: CẬP NHẬT CÁC CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH VỀ THUẾ MỚI

 • Các loại thuế có thay đổi từ năm 2016 ( Thuế XNK, VAT, TTĐB, TNDN, sử dụng đất phi nông nghiệp, phí & lệ phí, môn bài,…)
 • Pháp luật thuế 2017, 2018
 • 6 điểm mới thông tư 39/2018
 • Cập nhật pháp luật thuế 2019
 • Bỏ ưu đãi thuế TNCN trong khu kinh tế
 • Trích lập, xử lý dự phòng TT 48/2019
 • Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 • Dự phòng tổn thất đầu từ TT 48/2019
 • Dự phòng nợ phải thu khó đòi
 • Dự phòng bảo hành sản phẩm, DV, HH, công trình XD

2. Pháp luật về quản lý thuế

PHẦN 2: LUẬT MỚI VỀ QUẢN LÝ THUẾ

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019 (Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội, hiệu lực 01/7/2020) – Những nội dung chính có thay đổi nhiều trong quản lý, tuân thủ thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm

3. Hóa đơn điện tử

PHẦN 3: HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Chứng từ ↔ Hóa đơn ??? – Tránh nhầm lẫn

 • Hoá đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật (Nghị định 51/2010)
 • Chứng từ không nhất thiết phải là hoá đơn

Phân biệt rõ các công việc:

 • Tạo Hóa đơn (làm ra hóa đơn)
 •  Lập Hóa đơn (ghi thông tin trên hóa đơn)
 •  Giao hóa đơn (đưa hóa đơn cho người mua)

– Văn bản chuyên về mùa xuân (đến 31/10/2020)

– Các loại hóa đơn NĐ 51/2010

– Quy định bắt buộc về hóa đơn

– Hóa đơn điện từ

– Phân loại hóa đơn điện tử

– PL HĐĐT theo cách truyền dữ liệu

– Bảo quản HĐĐT

– Chuyển đổi HĐĐT thành giấy

– HĐĐT mã của doanh nghiệp

– Áp dụng HĐĐT mã cơ quan  thuế

– TT 68/2019 và 1 số lưu ý

4. Quyết toán thuế 2019

QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 2019 – CHÚ Ý:

– Rà soát, tìm sai sót về thuế XNK để điều chỉnh giá vốn hoặc xử lý thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

– Những thay đổi ảnh hưởng đến việc điều chỉnh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ ➔ Xác định rõ Tính vào chi phí được trừ hay tính vào thu nhập sau thuế ?

– Chú ý về thuế TNDN:

 • 37 khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế ➔ tiếp tục áp dụng TT 96/2015
 • Khai tờ khai quyết toán thuế theo mẫu, hỗ trợ kê khai
 • Các khỏan doanh thu đã tính thuế năm trước
 • Lợi nhuận kế toán (TT200) # Thu nhập tính thuế
 • Đặc biệt chú ý 2019: Lương, chi phí nhân viên từ 2018

RÀ SOÁT, XỬ LÝ KHI QUYẾT TOÁN THUẾ.

– Rà soát thuế GTGT

– Rà soát thuế TTĐB

– Rà soát thuế TNDN 2019

– Rà soát thuế TNCN 2019 

– Lương và chi phí nhân viên 2019 

– Rà soát thuế nhà thầu nước ngoài 2018 

5. Đối thoại, giải đáp vướng mắc.

-Nguyễn Văn Phụng-

Leave a Reply

Your email address will not be published.