Mỗi doanh nghiệp điều muốn công ty mình lúc nào cũng có lãi, nhưng thông thường cũng có doanh nghiệp mỗi năm lãi, lỗ.Vậy nếu năm nay doanh nghiệp được lãi, và năm tới doanh nghiệp lỗ thì kế toán cần phải làm gì để bù trừ cho nhau để doanh nghiệp đóng ít thuế lại

Ví dụ  năm 2013 doanh nghiệp lỗ hơn 200 triệu đồng , như vậy kế toán không phải làm thử tục chuyển lỗ nào cả.

Nhưng sang năm 2014 nếu doanh nghiệp của bạn làm ăn có lãi thì tất nhiêu ở đây kế toán cần phải làm chuyển số lỗ năm 2013 sang năm 2014 để chuyển lỗ.

1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số lỗ giữa chênh lệch âm về thu nhập chịu thuế.

Trước hết chúng ta cần phân biệt lỗ là như thế nào?

Các khoản lỗ không bị phân biệt nguyên nhân tại sao lỗ mà chỉ phân biệt lĩnh vực và hình thức hoạt động phát sinh lỗ, từ đó hạn chế việc bù trừ lỗ cho nhau và áp dụng thuế suất phù hợp sau khi hết lỗ. Thông tư130/2008/TT-BTC đề cập và quy định riêng việc bù trừ, chuyển lỗ của các khoản lỗ sau:

• Lỗ từ hoạt động kinh doanh hưởng thuế suất ưu đãi
• Lỗ từ hoạt động kinh doanh không hưởng thuế suất ưu đãi
• Lỗ từ hoạt động kinh doanh bất động sản
• Lỗ từ hoạt động liên doanh, góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác
• Lỗ từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài

2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển lỗ như thế nào?

Thông tư số 123/2012/TT-BTC được ban hành ngày 27/7/2012 và áp dụng ngày 10/9/2012 trở đi có quy định cụ thể việc chuyển lỗ như sau: Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

– Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

– Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó.

Nếu khi quyết toán thuế tn dn , thi doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên./.

THÔNG TƯ Số: 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Ví dụ cụ thể như sau :

Đầu năm 2012: số lỗ 2011 được chuyển tối đa đến 2012-2016

+ Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (Lỗ), ghi:

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước= 252.000.000
Có TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay. = 252.000.000

Đầu năm 2013: số lỗ 2012 được chuyển tối đa đến 2013-2017

+ Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (Lỗ), ghi:

Nợ TK 4211 – 681.000.000
Có TK 4212 – 681.000.000

Đầu năm 2014:

+ Nếu như trong năm nay doanh nghiệp có lãi thì ta định khoảng như sau :

Nợ TK 4212 : 200.000.000
Có TK 4211 : 200.000.000

Về cách làm quyết toán thếu tNDN : các bạn cần phải kèm theo : Mẫu 03-02/TNDNCHUYỂN LỖ TỪ HĐKD

Năm 2013 làm ăn có lời = 200.000.000

Vậy khi quyết toán thuế TNDN cuối năm 2013 sau khi đã nhập vào phụ lục: 03-1A/TNDN

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH số liệu tự động nhảy sang ô A1=200.00.000 của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2013

(Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp)

Kèm theo thêm phụ lục : 03-2A/TNDN CHUYỂN LỖ TỪ HĐKD

Sau khi bạn điền song thì số liệu này tự động chạy sang tờ khai quyết toán thuế năm 2013 chỉ tiêu [C3]= 200.000.000 số lỗ từ các năm trước chuyển sang.

Hiện nay đã ban hành thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực vào ngày 2/8/2014 và tháng 9 cũng đã ban hành ra thông tư 119/2014/TT-BTC hướng dẫn cụ thể hơn về vấn đề đã được nêu trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *