File Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2020. Cập nhật File Excel tính đóng BHXH (bảo hiểm xã hội), BHYT (bảo hiểm y tế), BHTN (bảo hiểm thất nghiệp) đối với NLĐ theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động. 

Dự kiến quy định về mức đóng BHTN và mức lương tối thiểu vùng có sự thay đổi từ ngày 01-01-2020 như sau:

* Mức đóng BHTN của người lao động.

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 57 Luật việc làm 2013 quy định: Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 1% tiền lương tháng. 

“- Khoản 2 Điều 58 Luật việc làm 2013 quy định: Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.” 

file-excel-tinh-dong-bhxh-bhyt-bhtn-tu-ngay-1-1-2020-1

* Mức lương tối thiểu vùng.

Điều 3. Mức lương tối thiểu vùng 

1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau: 

a) Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. 

b) Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. 

c) Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III. 

d) Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV. 

2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *