Lịch nộp báo cáo thuế 2020. Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020 bao gồm thuế môn bài, thuế TNCN, TNDN, quyết toán thuế,…Nếu không nộp đúng hạn, doanh nghiệp sẽ đứng trước nguy cơ bị phạt và ảnh hưởng đến uy tín. Mời các bạn cùng tham khảo lịch nộp thuế năm 2020.

Vì một số lý do chủ quan hay khách quan mà các doanh nghiệp không câp nhật chính xác lịch nộp các tờ khai, báo cáo thuế dẫn đến mắc phải những sai phạm không đáng có. Dưới đây là lịch nộp các loại báo cáo thuế 2020 mà doanh nghiệp cần cập nhật để thực hiện đúng quy định: 

Tháng Thời hạn nộp chậm nhất Doanh nghiệp kê khai

theo quý

Doanh nghiệp kê khai

theo tháng

 1  20/01/2020  + Tờ khai thuế GTGT T12/2019+ Tờ khai Thuế TNCN T12/2019

(nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN

(nếu có)

 31/01/2019 + Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2019+ Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2019

(nếu có)

+ Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý

IV/2019 (nếu có)

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa

đơn Quý IV/2019

+ Nộp tiền thuế môn bài năm 2020

+ Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính

Quý IV/2019 (nếu có)

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa

đơn Quý IV/2019

+ Nộp tiền thuế môn bài năm 2020

 2  20/02/2020 + Tờ khai thuế GTGT T1/2020+ Tờ khai thuế TNCN T1/2020

(nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN

(nếu có)

3 20/03/2020 + Tờ khai thuế GTGT T2/2020

+ Tờ khai thuế TNCN T2/2020

(nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN

(nếu có)

30/03/2020 + Quyết toán Thuế TNDN năm 2019

+ Quyết toán Thuế TNCN năm 2019

+ Báo cáo tài chính năm 2019

+ Quyết toán Thuế TNDN năm 2019

+ Quyết toán Thuế TNCN năm 2019

+ Báo cáo tài chính năm 2019

4 20/04/2020 + Tờ khai thuế GTGT T3/2020

+ Tờ khai thuế TNCN T3/2020 (nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

5 04/05/2019 (do 30/04

và 01/05 nghỉ Lễ,

ngày 02 và 03 rơi

vào thứ 7, CN)

+ Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2020

+ Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2020 (nếu có)

+ Tạm nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý

I/2020 (nếu có)

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Quý I/2020

+ Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính

Quý I/2020 (nếu có)

20/04/2020 + Tờ khai thuế GTGT T4/2020

+ Tờ khai thuế TNCN T4/2020 (nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

6 22/06/2020

(Do 20/06 rơi vào thứ bảy)

+ Tờ khai thuế GTGT T5/2020

+ Tờ khai thuế TNCN T5/2020 (nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

7 30/07/2020 + Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2020

+ Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2020

(nếu có)

+ Tạm nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính

Quý II/2020 (nếu có)

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa

đơn Quý II/2020

+ Nộp tiền thuế TNDN tạm tính

Quý II/2020

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa

đơn Quý II/2020

8 20/08/2020 + Tờ khai thuế GTGT T7/2020

+ Tờ khai thuế TNCN T7/2020 (nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

9 21/09/2020

(Do 20/09 rơi vào CN)

+ Tờ khai thuế GTGT T8/2020

+ Tờ khai thuế TNCN T8/2020 (nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

10 20/10/2020 + Tờ khai thuế GTGT T9/2020

+ Tờ khai thuế TNCN T9/2020 (nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/10/2020 + Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2020+ Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2020

(nếu có)

+ Tạm nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính

Quý III/2020 (nếu có)

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa

đơn Quý III/2020

+ Nộp tiền thuế TNDN tạm tính

Quý III/2020

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa

đơn Quý III/2020

11 20/11/2020 + Tờ khai thuế GTGT T10/2020

+ Tờ khai thuế TNCN T10/2020 (nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 12  21/12/2020

(Do 20/12 rơi vào CN)

+ Tờ khai thuế GTGT T11/2020+ Tờ khai thuế TNCN T11/2020 (nếu có)

+ Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

* Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ:

 – Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

 – Cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh phải nộp tờ khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 – Đối với gai đình, cá nhân cho thuê bất động sản thì phải khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản.

* Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

 – Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

 – Tháng quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

 – Tháng năm: Chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

 – Doanh nghiệp kê khai từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

 – Tờ khai quyết toán năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, ngừng hoạt động thì chậm nhất là ngày thứ 45 từ ngày có quyết định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *