Quản lý tài sản cố định

 

Khi sử dụng phần mềm POS+, bạn chỉ cần khai báo thông tin quản lý tài sản cố định vào hệ thống thì công việc lưu trữ,  tính toán, hạch toán khấu hao sẽ do phần mềm tự động vận hành. Các khai báo thông tin tài sản cố định như sau:

1. Cập nhật tài sản cố định

cap nhat tscd

 

Đây là màn hình chính dùng để cập nhật thông tin tài sản cố định vào hệ thống phần mềm. Có một vài thông tin căn bản nhất thiết khai báo đúng như sau:

 • Số thẻ TSCĐ
 • Mã bộ phận sủ dụng
 • TK tài sản
 • Kiểu khấu hao (đường thẳng, sản lượng, số dư giảm dần có điều chỉnh)
 • Ngày tính khấu hao
 • Số kỳ khấu hao
 • Giá trị làm tròn
 • TK khấu hao, tài khoản chi phí
 • Nguyên giá
 • Giá trị đã khấu hao
 • Giá trị còn lại (tự tính)
 • Giá trị khấu hao định kỳ (tự tính)

2.  Khai báo giảm tài sản cố định

khai bao giam tscd

Nghiệp vụ phục vụ khai báo giảm chi tiết theo tài sản cố định. Một số trường hợp kế toán viên cần khai báo này để phục vụ điều chỉnh sổ sách kế toán cho đúng hơn với quy định.

3. Khai báo thôi khấu hao tài sản cố định

khai bao thoi khau hao tscd

4. Điều chỉnh giá trị tài sản cố định

dieu chinh gia tri tai san

5. Điều chuyển bộ phận sử dụng

dieu chuyen bo phan su dung

6. Khai báo hệ số phân bổ tài sản cố định

khai bao he so phan bo tai san

—————————————————-

Việc khai báo thông tin tài sản cố định là rất cần thiết, phục vụ cho việc tính toán và hạch toán giá trị khấu hao trong kế toán.

Khai báo ở mục 1 là thông tin chính và cần thiết nhất!

Sau khi khai báo thông tin, kế toán viên chạy chức năng tính khấu hao và hạch toán theo hướng dẫn phần kế tiếp (trong mục này).