HRM – Quản lý nhân sự trên phần mềm POS Plus

Cập nhật thông tin nhân viên

Trong phân hệ quản trị nhân sự bạn có thể ghi chép lại đầy đủ, chi tiết các thông tin của một nhân viên đang làm việc tại công ty. Các thông tin này bao gồm:

 • Thông tin cá nhân
 • Thông tin chi tiết
 • Thông tin địa chỉ
 • Thông tin bảo hiểm (BHYT, BHXH, trợ cấp thất nghiệp)
 • Tình trạng sức khoẻ
 • Thông tin khác
 • Hình ảnh

Khi đã cập nhật chi tiết thông tin một nhân viên vào hệ thống phần mềm, thì các thông tin khác luôn theo dõi liên tục từ nhân viên này, ví dụ như:

 • Quá trình lương

 • Quá trình đóng BHXH

 • Hợp đồng lao động

 • Danh mục hồ sơ nhân viên

 • Thông tin gia đình

 • Điều chuyển nhân sự

 •  Khen thưởng & kỷ luật

 • Trình độ chuyên môn

 • Quá trình công tác

 • Các khoá đào tạo

Danh mục khác:

 • Cấu trúc công ty
 • Danh mục chức vụ
 • Danh mục công việc
 • Danh mục loại nhân viên
 • Danh mục trình độ học vấn
 • Danh mục loại hợp đồng lao động
 • Danh mục loại quyết định
 • Danh mục tình trạng đóng bảo hiểm xã hội
 • Danh mục mức đóng bảo hiểm, công đoàn, tiền quỹ
 • Danh mục các khoản giảm trừ
 • Danh mục các khoản phụ cấp
 • Danh mục tài khoản hạch toán lương
 • Khai báo danh mục kỳ lương
 • Khai báo danh mục giảm trừ theo lương
 • Khai báo danh mục phụ cấp theo lương
 • Khai báo danh mục ngày lễ, tết, được nghỉ

Cũng giống như các phân hệ khác trên phần mềm, bước đầu tiên các Bạn phải cập nhật các danh mục dùng chung để thực hiện chức năng xử lý dữ liệu và xem báo cáo liên quan!