Quản lý hoạt động mua hàng (của nhà cung cấp)
Quản lý mua hàng trên phần mềm POS+

Quản lý hoạt động mua hàng của nhà cung cấp có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu:

 • Quản lý đơn đặt mua hàng (Purchase Order)
 • Quản lý phiếu nhập mua hàng
 • Quản lý phiếu nhập chi phí mua hàng
 • Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp
 • Phiếu nhập khẩu
 • Hoá đơn mua hàng dịch vụ

POS Plus giúp Doanh nghiệp tự động theo dõi được:

 • Thống kê tổng hợp số liệu mua hàng theo từng nhà cung cấp chi tiết
 • Theo dõi tình hình công nợ chi tiết của từng nhà cung cấp
 • Quan sát được tình hình trả lại hàng hoá cho nhà cung cấp
 • Báo cáo tổng hợp mua hàng theo thời gian
 • Báo cáo tình trạng đơn đặt mua hàng
 • .....