Quản trị hàng tồn kho

Quản lý hàng tồn kho theo từng kho được khai báo chi tiết (Kho doanh nghiệp, kho cửa hàng bán lẻ, kho ký gửi,…)


  • Quản lý nhập kho/ xuất kho
  • Quản lý công tác điều chuyển giữa các kho hàng hoá
  • Thực hiện công tác kiêm kê kho hàng hoá định kỳ
  • Xử lý tồn kho: tính giá trung bình; tính giá nhập trước xuất trước; tính lại tồn kho tức thời.

POS Plus giúp Doanh nghiệp tự động theo dõi được:


  • Theo dõi tổng hợp nhập – xuất – tồn hàng hoá
  • Báo cáo tồn kho theo thời gian/ sản phẩm/ kho hàng
  • Bảng kê phiếu nhập/ phiếu xuất hàng hoá
  • Thẻ kho hàng hoá theo từng kho hàng
  • Kiểm kê kho điều chỉnh lại kho sổ sách đúng với kho thực tế (phát hiện sai lệch nếu có)
  • Quản lý kho hàng hoá chuyên nghiệp theo tem kệ hàng, tem hàng hoá.
Tổng hợp nhập xuất tồn trên phần mềm POS+