Quản lý hoạt động bán hàng (bán buôn)

Quản lý bán hàng trên phần mềm POS+

Quản lý hoạt động kinh doanh bán buôn dành cho các đối tượng kinh doanh là Doanh nghiệp, đại lý (cần theo dõi đối tượng khách hàng chi tiết), có các nghiệp vụ chủ yếu:


 • Quản lý đơn đặt bán hàng (Sales Order)
 • Quản lý hoá đơn bán hàng (kiêm phiếu xuất kho)
 • Quản lý các phiếu nhập hàng bán bị trả lại (của khách hàng)
 • Hoá đơn dịch vụ/ Dịch vụ trả lại
 • Hoá đơn xuất khẩu
 • Xử lý công nợ phải thu


POS Plus giúp Doanh nghiệp tự động theo dõi được:

 • Thống kê tổng hợp số liệu bán hàng cho một khách hàng/ nhóm khách hàng chi tiết
 • Theo dõi tình hình công nợ chi tiết cho một khách hàng
 • Theo dõi được tình hình hàng bán bị trả lại
 • Lên sổ đối chiếu công nợ khách hàng
 • Báo cáo tình trạng đơn hàng
 • Báo cáo công nợ vượt định mức
 • Chi tiết thu tiền cho các hoá đơn
 • Báo cáo hoá đơn bán hàng theo hạng thanh toán
 • Báo cáo chi tiết bán hàng
 • ......