Kế toán tổng hợp trên phần mềm POS+

PHIẾU KẾ TOÁN
Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán cuối kỳ kế toán, gồm:
- Ghi nhận lương, BHYT, BHXH ( Nợ 622,627,641,641/Có 334,338)
- Quyết toán thuế GTGT ( Nợ 333/Có 133)
- Bù trừ công nợ (Nợ 331/Có 131)
- Bút toán hạch toán khác
CHUYỂN TRẠNG THÁI CHỨNG TỪ
Chức năng quản lý, theo dõi & chuyển trạng thái chứng từ hạch toán, xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY

KHAI BÁO DANH MỤC KẾT CHUYỂN CUỐI KỲTẠO BÚT TOÁN KẾT CHUYỂN CUỐI KỲ

- Ghi nhận doanh thu (Nợ 511,512,515,711/Có 911)
- Ghi nhận chi phí (Nợ 911/Có 632,641,642,635,811)
 - Xác định lãi, lỗ (Lãi Nợ 911/Có 4212 Lỗ Nợ 4212/Có 911)
ĐÁNH GIÁ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ CUỐI KỲBÚT TOÁN PHÂN BỔ TỰ ĐỘNG

Mục đích: giúp phân bổ tự động chi phí chung sang tài khoản chi phí chi tiết theo từng đối tượng như vụ việc hoặc tiểu khoản

(1) Khai báo bút toán phân bổ tự động(2) Chạy tính bút toán phân bổ tự động