Quản lý công cụ dụng cụ trên POS+

Cũng giống như phân hệ quản lý tài sản cố định, chức năng trong quản lý công cụ dụng cụ cũng có tính chất tương tự. Hai phân hệ chỉ khác nhau về quy định khấu hao, phân loại khấu hao trong quy định kế toán. Các khai báo chính:

Cập nhật thông tin công cụ dụng cụ

Cập nhật thông tin công cụ dụng cụ trên POS+

Một số nghiệp vụ xử lý phát sinh:

  • Khai báo giảm công cụ dụng cụ
  • Khai báo thôi phân bổ công cụ dụng cụ
  • Điều chỉnh giá trị công cụ
  • Điều chuyển bộ phận sử dụng
  • Cập nhật sản lượng
  • Khai báo hệ số phân bổ

Tính phân bổ công cụ dụng cụ


Tạo bút toán phân bổ


Việc khai báo thông tin công cụ dụng cụ là rất cần thiết, phục vụ cho việc tính toán và hạch toán giá trị khấu hao trong kế toán.