Khi áp dụng phần mềm POS+ làm công tác quản lý, Bạn có thể truy xuất được các mẫu biểu báo cáo tài chính hoàn toàn tự động theo 02 quyết định 15 (QĐ15/2006/QĐ-BTC) & 48 (QĐ48/2006/QĐ-BTC)

Các báo cáo chính của bộ Báo cáo tài chính:

  • Bảng cân đối phát sinh các tài khoản
  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Thuyết minh báo cáo tài chính

* Đặc biệt: tại mỗi báo cáo Bạn đều có thể drilldown (truy vấn ngược) dữ liệu về tới tận chứng từ hạch toán gốc để kiểm soát tính đúng đắn của số liệu báo cáo