Posts Tagged ‘IFRS’

Chuẩn mực kế toán quốc tế

Sách: Chuẩn mực kế toán Quốc tế:Để quản lý có hiệu quả một doanh nghiệp hay một công ty, các nhà quản lý phải nắm vững khâu kế toán. Nhờ những số liệu kế toán, họ có thể thấy rõ được thực chất của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đang diễn ra […]

So sánh chuẩn mực kế toán VN (VAS) với chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS)

1. File power point (Tiếng Anh) Download: So sanh VAS -IFRS – Updated 10 Jul 07.zip (48,85Kb) Lưu ý: File này cập nhật tại ngày 10/7/2007, có nghĩa là không bao gồm những bổ sung của IFRS năm 2008 vừa rồi. 2. File winword (Tiếng Việt) Download: VAS – IFRS comparision.zip (42,32Kb) (Theo VACPA/Deloitte) Nguồn: […]

06 điểm khác biệt giữa các Nguyên tắc kế toán Mỹ (US.GAAP) và Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Năm tới, Mỹ và Ban soạn thảo chuẩn mực kế toán quốc tế sẽ hoàn thành nhiệm vụ 8 năm nhằm phát triển một bộ các nguyên tắc mang tính toàn cầu. Cuối cùng, cái gọi là dự án hội tụ sẽ làm cho các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung ở Mỹ […]