Archive for the ‘Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp’ Category

Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh từ doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được hạch toán như thế nào? Điều kiện để doanh nghiệp được áp dụng ưu đãi thuế TNDN?

Theo Công văn số 06/09/2010/CV số 3419/TCT-CS: Căn cứ luật thuế TNDN, khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh từ doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được hạch toán vào doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh tương ứng để xác định thu nhập doanh nghiệp Trường […]

Thông tư 140/2012/TT-BTC về ban hành một số chính sách miễn giảm thuế năm 2012

Thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân. Thông tư này có hiệu lực thi […]

Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành luật người khuyết tật

Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng […]

Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày […]

Nghị quyết 29/2012/QH13 về chính sách miễn giảm thuế

Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua.

Thông tư 140/2012/TT-BTC về ban hành một số chính sách miễn giảm thuế năm 2012

Thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng […]

Công văn 2967 /TCT-CS giới thiệu điểm mới Thông tư số 123/2012 về thuế TNDN

Công văn 2967 /TCT-CS ngày 17 tháng 8 năm 2012 giới thiệu điểm mới Thông tư số 123/2012/TT-BTC về thuế TNDN.

Nghị định 60/2012/NĐ-CP về một số chính sách miễn giảm thuế năm 2012

Nghị định 60/2012/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2012 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và các nhân. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2012.

Quyết định 04/2012/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế TNDN quý 1, quý 2 năm 2011

Quyết định 04/2012/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Quyết định này có hiệu lực thi […]

Nghị định 122/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 3 năm 2012 và áp dụng cho kỳ tính […]

Thông tư 170/2011/TT-BTC hướng dẫn quyết định 54 về gia hạn nộp thuế thu nhập DN

Thông tư 170/2011/TT-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn thực hiện Quyết định 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất […]

Công văn 4181/TCT-DNL về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn số 4181/TCT-DNL ngày 21 tháng 11 năm 2011 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty xi măng Nghi Sơn.

Công văn 3868/LĐTBXH-LĐTL về chế độ ăn giữa ca

Công văn 3868/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 10 tháng 11 năm 2011 trả lời công văn số 2060/STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh về chế độ ăn giữa ca đối với đơn vị sự nghiệp.

Công văn 3937/TCT-DNL về chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Công văn 3937/TCT-DNL ngày 01/11/2011 của Tổng cục thuế trả lời công văn của Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) về việc xác định chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quyết định 54/2011/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011

Quyết định 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Quyết định này có hiệu lực […]

Công văn 2924/TCT-PC về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn cuả Tổng cục Thuế số 2924/TCT-PC ngày 19/8/2011 về việc ưu đãi Thuế thu nhập doanh nghiệp do niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn từ năm 2004-2006.

Công văn 10520/BTC-TCT về chính sách thuế đối với giáo dục đào tạo

Công văn 10520/BTC-TCT ngày 08/08/2011 của Bộ Tài chính trả lời công văn số 4580/BGDĐT-KHTC ngày 12/07/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 118/ĐHLH ngày 18/06/2011 của Trường Đại học Lạc Hồng kiến nghị về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực xã hội […]

Công văn 2638/TCT-HTQT về chính sách miễn giảm thuế theo Điều ước, Hiệp định

Công văn 2638/TCT-HTQT ngày 1/8/2011 về chính sách miễn giảm thuế theo Điều ước quốc tế và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Công văn 5562/CT-KK hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011

Công văn của Cục thuế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn một nội dung liên quan đến việc thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư số 52/2011/TT-BTC.

Công văn số 2321/TCT-CC hướng dẫn chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Công văn số 2321/TCT-CC ngày 07/07/2011 của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện kinh doanh tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ.