Archive for the ‘Thuế môn bài’ Category

Công văn 4367/TCT-CS về việc thu thuế môn bài năm 2013

Công văn 4367/TCT-CS ngày 6 tháng 12 năm 2012 về việc thu thuế môn bài năm 2013.

Thông tư 42/2003/TT-BTC về Thuế môn bài

Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài.

Thông tư 96/2002/TT-BTC về Thuế môn bài

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-Cp ngày 30/8/2002 của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế môn bài

Nghị định 75/2002/NĐ-CP về Thuế môn bài

Nghị định của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài