Archive for the ‘Thuế khác’ Category

Nghị quyết 02/NQ-CP về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh năm 2013

Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Tờ khai thuế môn bài theo thông tư 28/2011

Tờ khai thuế môn bài- mẫu số 01/MBAI (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

Thông tư 156/2012/TT-BTC về lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

Thông tư 156/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2012 quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 11 năm 2012.

Thông tư 159/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế bảo vệ môi trường

Thông tư 159/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày […]

Công văn 11850/BCT-TCT về miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Công văn 11850/BCT-TCT ngày 4 tháng 9 năm 2012 về miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 giai đoạn II nhưng không thuộc địa bàn khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định tại […]

Công văn 15242/BTC-TCT về chính sách lệ phí trước bạ

Công văn 15242/BTC-TCT ngày 02 tháng 11 năm 2012 về chính sách lệ phí trước bạ.

Quyết định 48/2012/QĐ-TTg về cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thường xuyên bị ngập lũ

Quyết định 48/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến […]

Nghị định 69/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế bảo vệ môi trường

Nghị định 69/2012/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2012 sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày […]

Công văn 6660/TCHQ-TXNK hướng dẫn kê khai, hạch toán thuế bảo vệ môi trường

Ngày 11/11/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hànhNghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2012, Cơ quan hải quan sẽ thực hiện thu thuế bảo vệ môi trường đối […]

Công văn 207/TCHQ-TXNK về việc thực hiện thông tư 152/2011/TT-BTC về thuế BVMT

Công văn 207/TCHQ-TXNK ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Tổng cục Hải quan trả lời vướng mắc của một số Cục thuế địa phương liên quan đến việc thực hiện Thông tư 152/2011/TT-BTC về thuế bảo vệ môi trường.

Thông tư số 178/2011/TT-BTC về biên lai thu thuế, lệ phí hải quan

Thông tư số 178/2011/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế. Thông tư này […]

Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thông tư 153/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. Bãi bỏ các quy định trước đây về thuế nhà đất.

Công văn 4227/TCT-CS giải đáp chính sách thu tiền thuê đất

Công văn số 4227/TCT-CS ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 1788/CT-QLĐ ngày 5/9/2011 của Cục thuế Hưng Yên về vệc vướng mắc trong chính sách thu tiền thuê đất.

Quyết định 2093/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất năm 2011 và 2012 cho tổ chức kinh tế

Quyết định 2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 về giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Công văn 4168/TCT-HTQT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Công văn 4168/TCT-HTQT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Tổng cục thuế trả lời công văn của Cục thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế Bảo vệ môi trường

Thông tư 152/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày […]

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp- số 48/2010/QH12

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2010. Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ tính thuế; đăng ký, khai, tính và nộp thuế; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Luật này có […]

Công văn 15174/BTC-TCT về việc miễn lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà, đất

Công văn 15174/BTC-TCT ngày 09 tháng 11 năm 2011 trả lời công văn của Văn phòng chính phủ đề nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo quy định hiện hành và có công văn trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc miễn lệ phí trước bạ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, […]

Công văn của Tổng cục Thuế số 3736/TCT-KK ngày 19/10/2011 v/v cấp mã số doanh nghiệp

Công văn của Tổng cục Thuế số 3736/TCT-KK ngày 19/10/2011 v/v cấp mã số doanh nghiệp

Công văn 3617/TCT-KK về việc ghi hóa đơn GTGT đối với hoạt động xăng dầu

Công văn 3617/TCT-KK ngày 11 tháng 10 năm 2011 về việc ghi hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động xăng dầu. Công văn này thay thế công văn số 2111/TCT-KK ngày 21/6/2011 của Tổng cục Thuế.