Archive for the ‘Luật quản lý thuế’ Category

Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế

Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11.Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 nẳm 2013.

Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế về đăng ký thuế

Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Quyết định 1650/QĐ-BTC về việc bổ sung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế

Quyết định số 1650/QĐ-BTC ngày 12/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Công văn 3173/TCT-KK về việc hướng dẫn thay đổi mã số thuế

Công văn 3173/TCT-KK ngày 06/9/2011 của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 15895/CT/KK&KTT ngày 22/6/2011 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thay đổi mã số thuế đối với Công ty TNHH nhựa đường PETROLIMEX và các Chi nhánh của Công ty.

Công văn 3025/TCT-CS trả lời vướng mắc về chính sách thuế

Công văn của Tổng cục Thuế số 3025/TCT-CS ngày 25 tháng 08 năm 2011 về việc vướng mắc về chính sách thuế.

Công văn 2966/TCT-KK về việc kê khai thuế trong khoảng thời gian bị thu hồi mã số thuế

Công văn của Tổng cục Thuế số 2966/TCT-KK ngày 23 tháng 08 năm 2011 về việc kê khai thuế trong khoảng thời gian bị thu hồi mã số thuế.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011, Bộ Tài chính đã dự thảo “Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế”. Trước khi ban hành Thông tư này, Bộ Tài chính tổ chức lấy ý kiến rộng rãi theo đúng quy định của Luật […]

Công văn 1618/CT-TTHT hướng dẫn thực hiện thông tư 28/2011/TT-BTC

Công văn 1618 ngày 27/7/2011 của Cục thuế Thái Bình hướng dẫn thực hiện Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

Công văn 2344/TCT-KK về việc kê khai thuế theo thông tư 28/2011/TT-BTC

Qua ý kiến phản ánh của một số Cục Thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến kê khai thuế theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.  

Công văn 724/TCT-CS về việc thực hiện Thông tư 28 liên quan đến đại lý thuế

Công văn về việc Thực hiện Thông tư số 28/2008/TT-BTC về đại lý thuế.

Thông báo về việc cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông báo của Tổng cục thuế về việc cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.hac

Công văn 1222/TCT-CS về chính sách thuế TNDN, GTGT, Phí công chứng

Công văn về việc chính sách thuế TNDN, GTGT, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

Thông tư 28/2011/TT-BTC về Luật Quản lý thuế

Thông tư 28 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

Thông tư 60/2007/TT-BTC về Hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Nghị định 85/2007/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế; phí, lệ phí; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng đất; thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc ngân […]

Nghị định 106/2010/NĐ-CP về Thuế TNCN

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; và sửa đổi, bổ sung Điều 29, Điều 31 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm […]

Luật quản lý thuế năm 2006

Luật Quản lý thuế đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006; quy định các vấn đề liên quan đến quản lý thuế.