Archive for the ‘Chuẩn mực kiểm toán’ Category

Chuẩn mực kiểm toán quốc tế

Cung cấp hệ thống Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (International Standards on Auditing).

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Quyết định 87/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam

Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 7

1. Chuẩn mực 260 – Trao đổi các vấn đề quan trọng phát sinh khi kiểm toán với Ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán; 2. Chuẩn mực 330 – Thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro; 3. Chuẩn mực 505 – Thông tin xác nhận từ bên ngoài; 4. […]

Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 6

1. Chuẩn mực 402 – Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài 2. Chuẩn mực 620 – Sử dụng tư liệu của chuyên gia 3. Chuẩn mực 710 – Thông tin có tính so sánh 4. Chuẩn mực 720 – Những thông tin khác […]

Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 5

1. Chuẩn mực số 401 – Thực hiện kiểm toán trong môi trường tin học; 2. Chuẩn mực số 550 – Các bên liên quan; 3. Chuẩn mực số 570 – Hoạt động liên tục; 4. Chuẩn mực số 800 – Báo cáo kiểm toán về những công việc kiểm toán đặc biệt ; 5. […]

Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 4

1. Chuẩn mực số 220 – Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán; 2. Chuẩn mực số 320 – Tính trọng yếu trong kiểm toán; 3. Chuẩn mực số 501 – Bằng chứng kiểm toán bổ sung đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt; 4. Chuẩn mực số 560 – Các […]

Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 3

1. Chuẩn mực số 240 – Gian lận và sai sót; 2. Chuẩn mực số 300 – Lập kế hoạch kiểm toán; 3. Chuẩn mực số 400 – Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ; 4. Chuẩn mực số 530 – Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác; 5. […]

Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 2

1. Chuẩn mực số 250 – Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các qui định trong kiểm toán báo cáo tài chính; 2. Chuẩn mực số 310 – Hiểu biết về tình hình kinh doanh; 3. Chuẩn mực số 500 – Bằng chứng kiểm toán; 4. Chuẩn mực số 510 – Kiểm toán […]

Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 1

1. Chuẩn mực số 200: Mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán báo cáo tài chính; 2. Chuẩn mực số 210: Hợp đồng kiểm toán; 3. Chuẩn mực số 230: Hồ sơ kiểm toán; 4. Chuẩn mực số 700: Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính.