Archive for the ‘Luật kế toán’ Category

Thông tư 129/2012/TT-BTC về thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên, hành nghề kế toán

Thông tư 129/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2012, quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2012. –

Công văn 18036/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện nghị định 51 và thông tư 153

Công văn 18036/BTC-TCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 về việc hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Nghị định 51/2010/NĐ-CP về Hóa đơn

Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN Hiện nay kế toán là 1 ngành học đang thịnh hành ở Việt Nam bởi tính thực tiễn và yêu cầu cấp thiết để phục vụ nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của các bạn, […]

Thông tư 169/2011/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Thông tư 169/2011/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 và Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2012 và thay […]

Công văn 3734/TCT-CS về việc xử lý đối với trường hợp mất liên 2 hóa đơn đã lập

Công văn 3734/TCT-CS ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 2373/CT-HCQTTVAC ngày 05/07/2011 của Cục thuế tỉnh Hải dương nêu vướng mắc về việc xử lý đối với trường hợp tìm thấy liên 2 hóa đơn đã lập bị mất đã được cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng.

Công văn 3909/TCT-DNL về việc thực hiện quy định về hóa đơn theo thông tư 153

Công văn 3909/TCT-DNL ngày 31/10/2011 của Tổng cục thuế trả lời công văn của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc thực hiện quy định về hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC.

Công văn 3590/TCT-CS về việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng

Công văn 3590/TCT-CS ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 14628/CT-HTr ngày 07/06/2011 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc lập hóa đơn và xác định nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khách hàng góp vốn mua bất động sản chuyển nhượng hợp đồng mua […]

Công văn 13518/BTC-TCT về việc sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu

Công văn 13518/BTC-TCT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính trả lời công văn của một số Cục Thuế vướng mắc về sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu.

Công văn 3509/TCT-CS về ký hiệu mẫu số hóa đơn đặt in

Công văn 3509/TCT-CS ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 3217/VNPT-TCKT ngày 25/7/2011của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về mẫu hóa đơn đặt in.

Công văn 9497/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn sử dụng hóa đơn

Công văn 9497/BTC-TCHQ ngày 20 tháng 07 năm 2011 về việc hướng dẫn bổ sung sử dụng hóa đơn đối với trường hợp giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp.

Công văn 2843/TCT-CS về việc xử lý hành vi làm mất hoá đơn GTGT đầu vào

Công văn 2843/TCT-CS ngày 15/8/2011 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 2661/CT-TTr ngày 22/6/2011 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc xử lý hành vi làm mất hoá đơn GTGT liên 2.  

Công văn 10548/BTC-TCT về việc lập Hóa đơn đối với hàng hóa xuất khẩu

Công văn 10548/BTC-TCT ngày 8/8/2011 của Bộ Tài chính trả lời công văn số 0107/11/FIN/SEV ngày 9/7/2011 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam về vướng mắc liên quan đến hoá đơn xuất khẩu quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Công văn 2188/TCT-CS về hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Công văn 2188/TCT-CS ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 699/CT-THNVDT ngày 11/5/2011 của Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội về vướng mắc trong thông báo phát hành hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Công văn 1010/CT-HCQT-TV-AC về việc ủy nhiệm lập hóa đơn

Công văn 1010/CT-HCQT-TV-AC ngày 2/8/2011 của Cục thuế Bình Phước trả lời công văn số 1296/KTTKTC-VTBP ngày 25/7/2011 của Viễn thông Bình Phước về việc xin ý kiến về uỷ quyền in nội dung trên hoá đơn.

Công văn 2550/TCT-KK hướng dẫn về việc thay đổi niên độ kế toán

Công văn 2550 ngày 25/7/2011 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 690/CT-KK&KTT ngày 02/06/2011 của Cục Thuế tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn về việc thay đổi niên độ kế toán.

Công văn 3370/TCT-CS về chữ ký sống trên Hóa đơn

Công văn của Tổng cục thuế trả lời công văn số 5933/CT-HC-QT-TV-AC ngày 11/08/2008 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc chữ ký trên hóa đơn. Công văn hướng dẫn rằng hóa đơn không thuộc loại chứng từ chi tiền do đó không phải ký bằng bút mực trực tiếp trên từng liên.

Công văn 1369/TCT-CS về một số vướng mắc trong thông tư 153

Công văn của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 1431/CT-HQTA ngày 21/03/2011 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (Thông tư 153)  

Công văn 1692/TCT-CS về xử phạt vi phạm hành chính về mất hóa đơn

Công văn của Tổng cục thuế trả lời công văn số 381/CT-KTT ngày 23/3/2011 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc xử lý mất hóa đơn của người mua

Công văn 1847/TCT-CS về chứng từ thu học phí hoạt động đào tạo không chính quy

Tổng cục thuế trả lời công văn số 21/CT-TT&HT ngày 5/1/2011 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên hỏi về chứng từ thu học phí hoạt động đào tạo không chính quy và chính sách thuế