Archive for the ‘Chế độ kế toán’ Category

Thông tư 38/2011/TT-BCT quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở

Thông tư 38/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 10 năm 2011 quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ Công thương. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2011.  

Thông tư 138/2011/TT-BTC về chế độ kế toán DN nhỏ và vừa theo quyết định 48

Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 4 tháng 10 năm 2011 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Thông tư 125/2011/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán đối với công ty quản lý quỹ

Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý quỹ.

Công văn 6580/BTC-TCT về khấu hao TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất

Công văn ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính trả lời công văn của Cục thuế về việc xác định chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất.

Nghị định 57/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức

Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố […]

Thông tư 203/2009/TT-BTC về Khấu hao tài sản cố định

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Thông tư 34/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 228/2009 về Dự phòng

Sửa đổi Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

Thông tư 91/2010/TT-BTC về Kế toán Nghiệp vụ thi hành án dân sự

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.

Thông tư 24/2010/TT-BTC về Kế toán HTX

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối.

Thông tư 122/2004/TT- BTC về Chế độ kế toán với DN có vốn đầu tư nước ngoài

Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 106/2008/TT-BTC về Kế toán DN

Hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần

Thông tư 100/1998/TT-BTC về Kế toán Thuế

Hướng dẫn kế toán Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN).

Thông tư 206/2009/TT-BTC về Kế toán

Hướng dẫn kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ.  

Thông tư 185/2010/TT-BTC về Kế toán

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư 162/2010/TT-BTC về hướng dẫn kế toán Công ty chứng khoán

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán.

Thông tư 95/2008/TT-BTC về Kế toán

Thông tư 95/2008/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán.  

Thông tư 96/2010/TT-BTC về Kế toán

Thông tư 96/2010/TT-BTC ngày 05/07/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan.

Thông tư 228/2009/TT-BTC về Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

Thông tư 201/2009/TT-BTC về chênh lệch tỷ giá hối đoái

Thông tư 201/2009/TT-BTC hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp.

Thông tư 244/2009/TT-BTC về Chế độ Kế toán