Archive for the ‘Ứng dụng excel’ Category

Hướng dẫn dùng hàm RANK() trong Microsoft Excel

Hàm RANK() trong Excel trả về thứ hạng giá trị trong danh sách. Cụ thể, nó là vị trí tương quan giữa một giá trị với các giá trị còn lại trong danh sách. Thực tế nếu bạn dùng thao tác sắp xếp, mặc dù vẫn có thể nhìn thấy giá trị nào đứng cao nhất […]

Các hàm thường dùng trong kế toán bằng Excel

Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những hiểu biết cơ bản về các hàm thường dùng trong kế toán bằng Excel. Các hàm thường dùng trong Excel kế toán: - Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup]) nghĩa làVlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy,X). Hàm Vlookup là hàm trả về giá trị dò tìm […]

Hướng dẫn Kế toán trong Excel Hình thức Nhật ký chung

Để có thể lập được các mẫu sổ sách theo hình thức kế toán Nhật ký chung trong Excel, các bạn hãy ghi nhớ mẫu sổ theo Chế độ kế toán hiện hành. Tham khảo: Mẫu sổ sách theo hình thức kế toán Nhật ký chung. Chúng tôi viết nên bài viết này với mong muốn […]

Xử lý một số rắc rối về in ấn trong Excel 2003

Sớm muộn gì thì những kiểm toán viên cũng phải in các bảng tính của mình ra để phục vụ cho việc lập báo cáo kiểm toán. Vì vậy, các bản in là vũ khí hết sức quan trọng trong công cuộc bảo vệ công lý của các KTV. Vì các KTV đầu tư rất […]