Archive for the ‘Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay’ Category

Hướng dẫn đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối năm đối với các khỏan mục có gốc ngọai tệ

  STT Nội dung chi phí, thu nhập Thông tư 130/2008/209 Thông tư 177/2009/TT-BTC Thông tư 201/2009/TT-BTC 1 Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính;  lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây […]