Archive for the ‘Mẫu biểu – Excel Kế toán’ Category

Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo thông tư 80/2012/TT-BTC

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (Mẫu 08-MST) dùng khi doanh nghiệp thay đổi một số nội dung đăng ký thuế, ban hành kèm theo thông tư 80/2012/TT-BTC, có hiệu lực từ 01/7/2012

Mẫu tính lương bằng excel

Mẫu số 1: http://cnsvietnam.com/downloads/CNS_Template_BangLuong01.xls Mẫu số 2:  http://cnsvietnam.com/downloads/CNS_Template_BangLuong02.xls Xin giới thiệu sơ lược các sheet của file mẫu lương này.  Tôi chia ra làm 2 bảng lương, bảng lương trong hợp đồng lao động dài hạn (sheet ky 1 – sheet ky 2) và bảng lương hợp đồng lao động thời vụ/thuê ngoài (sheet TN-K1 – […]

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KẾ TOÁN

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KẾ TOÁN Mô tả: Tổng hợp sơ đồ các quy trình trong tổ chức kế toán – Kế toán mua hàng và công nợ phải trả – Kế toán TSCĐ – Kế toán lương – Kế toán bán hàng và công nợ phải thu – Kế toán vốn bằng tiền (thu […]

Tổng hợp mẫu sổ sách báo cáo theo QĐ15

Tên file: SS_TheoHinhThuc_NKC.zip Kích thước: 28 KB Mô tả: Mẫu sổ sách báo cáo kế toán hình thức nhật ký chung theo QĐ15 Download: SS_TheoHinhThuc_NKC.zip Regards, —————————————————————————————- NKC_ NKSC theo quyết định 15, đã cập nhật thông tư 244: Download: SosachKT_QD15_TT244.rar Filesize: 857KB   Nguồn: vnuni.net

Tài liệu: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Tên tài liệu: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Mô tả: Việc đánh giá tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Khách hàng – Chủ đầu tư dự án phải được thực hiện trên cơ sở phân tích các thông tin kế toán và các thông tin khác […]

Hệ thống mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC

Mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế Mẫu 08-MST

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (Mẫu 08-MST) dùng khi Doanh nghiệp thay đổi một số nội dung đăng ký thuế

Mẫu Nhật ký- Sổ cái

Mẫu chứng từ kế toán theo Quyết định 15

Tổng hợp các biểu mẫu chứng từ kế toán theo Quyết định 15

Mẫu sổ sách theo hình thức Nhật ký chung (Excel)

Tổng hợp các Mẫu sổ theo hình thức Nhật ký chung: Sổ quỹ Tiền mặt, Sổ Chi tiết Tiền mặt, Sổ Chi tiết TGNH, Sổ Chi phí SXKD, …