Archive for the ‘Tài chính, ngân hàng’ Category

Thông tư 08/2012/TTLT-BTC-BTP quy định mức thu, chế độ thu phí công chứng

Thông tư 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19 tháng 1 năm 2012 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2012.

Thông tư 202/2011/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp

Thông tư 202/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/2/2012.

Quyết định 2124/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa ngân hàng BIDV

Quyết định 2124/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thông tư 166/2011/TT-BTC về thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT

Thông tư 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17 tháng 11 năm 2011 quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý dự án; chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều […]