Archive for the ‘Thuế thu nhập cá nhân’ Category

Hỏi – đáp về thuế Thu nhập cá nhân

Câu 1: Việc khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài cho nhân viên làm việc tại  công ty của Việt Nam được hướng dẫn trong khai thuế TNCN như thế nào? – Tại điểm 1, Điều 22 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ […]