Archive for the ‘Kế toán tổng hợp’ Category

VAS-CM01 :: CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN

Cơ sở dồn tích 03. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế […]