Archive for the ‘Hàng tồn kho’ Category

Các phương pháp tính giá vốn hàng bán (giá xuất kho)

Hàng tồn kho trong các doanh nghiệp tăng từ nhiều nguồn khác nhau với các đơn giá khác nhau, vì vậy doanh nghiệp cần lựa chọn phương pháp tính giá thực tế hàng xuất kho. Việc lựa chọn phương pháp nào còn tuỳ thuộc vào đặc điểm của hàng tồn kho, yêu cầu và trình […]

Hàng Tồn Kho – Quy trình & các giao dịch phát sinh

  STT Quy Trình Diễn giải quy trình 1 Lập phiếu nhập kho Bộ phận nhập hàng nhập vật tư hàng hóa vào kho theo đơn hàng mua hoặc từ đơn hàng sản xuất. 2 Lập phiếu nhu cầu lãnh vật tư Các bộ phận có nhu cầu dùng vật tư yêu cầu xuất và […]