Archive for the ‘Kế toán tài chính’ Category

Phạt đến 30 triệu đồng DN thiếu kiểm toán báo cáo tài chính

Bộ Tài chính mới ban hành Công văn hướng dẫn về việc các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, theo Luật Kiểm toán độc lập số67/2011/QH12  đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII có hiệu lực từ 1/1/2012. Công văn của Bộ Tài […]

Hỏi – đáp về thuế Thu nhập cá nhân

Câu 1: Việc khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài cho nhân viên làm việc tại  công ty của Việt Nam được hướng dẫn trong khai thuế TNCN như thế nào? – Tại điểm 1, Điều 22 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ […]

Các phương pháp tính giá vốn hàng bán (giá xuất kho)

Hàng tồn kho trong các doanh nghiệp tăng từ nhiều nguồn khác nhau với các đơn giá khác nhau, vì vậy doanh nghiệp cần lựa chọn phương pháp tính giá thực tế hàng xuất kho. Việc lựa chọn phương pháp nào còn tuỳ thuộc vào đặc điểm của hàng tồn kho, yêu cầu và trình […]

Lịch nộp các báo cáo thuế năm 2014

Tháng 12 năm 2013 Ngày 20: Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 11/2013. Tờ báo cáo thống kê theo mẫu, Nộp các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2013 Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên… nếu có. Thuế TNCN khấu trừ phát sinh trong tháng 11/2013.   […]

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ

Căn cứ Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về Định nghĩa Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô […]

VAS-CM01 :: CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN

Cơ sở dồn tích 03. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế […]

Hàng Tồn Kho – Quy trình & các giao dịch phát sinh

  STT Quy Trình Diễn giải quy trình 1 Lập phiếu nhập kho Bộ phận nhập hàng nhập vật tư hàng hóa vào kho theo đơn hàng mua hoặc từ đơn hàng sản xuất. 2 Lập phiếu nhu cầu lãnh vật tư Các bộ phận có nhu cầu dùng vật tư yêu cầu xuất và […]

Những tồn tại của các báo cáo tài chính Việt Nam

1. Tổng quan sự khác nhau của hệ thống báo cáo tài chính Việt Nam và Quốc tế. Khác với VAS, IAS mặc dù đưa ra rất chi tiết các định nghĩa, phương pháp làm, cách trình bày và những thông tin bắt buộc phải có trong các báo cáo tài chính nhưng họ không đưa ra […]

Báo cáo thường niên và những điều nên hoàn thiện.

Mục đích của báo cáo thường niên là nhằm giới thiệu cho các nhà đầu tư một cách đầy đủ các hoạt động trọng yếu và tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và nhằm mục đích chính là dự đoán giá cổ phiếu và các yếu tố liên quan […]

Cần thống nhất quy định về các khoản dự phòng

Dự phòng là khoản nợ không chắc chắn về giá trị và thời gian: như vậy, một khoản dự phòng là một khoản nợ nhưng mới là nghĩa vụ nợ tiềm tàng vì chưa chắc chắn về mặt giá trị khoản nợ, giá trị giảm sút lợi ích kinh tế và thời gian sẽ phát […]

Hướng dẫn đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối năm đối với các khỏan mục có gốc ngọai tệ

  STT Nội dung chi phí, thu nhập Thông tư 130/2008/209 Thông tư 177/2009/TT-BTC Thông tư 201/2009/TT-BTC 1 Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính;  lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây […]

Tìm hiểu và phân tích mô hình kế toán tinh gọn trong các doanh nghiệp hiện nay

Sản xuất và chi phí sản xuất luôn được đặt ra xem xét, nhằm tìm cách cải thiện sao mang lại hiệu quả cao nhất trong sản xuất cũng như hướng tới người tiêu dùngở mức độ cao nhất. Thật vậy, trong một vài năm trở lại đây, một vài công ty đang cố gắng […]

Lợi thế thương mại – những vấn đề cần làm rõ

Theo VAS số 04 – Tài sản cố định (TSCĐ) vô hình thì lợi thế thương mại (LTTM) là “Nguồn lực vô hình doanh nghiệp (DN) có được thông qua việc sáp nhập DN có tính chất mua lại được ghi nhận là LTTM vào ngày phát sinh nghiệp vụ mua” (đoạn 08); Đồng thời, […]

Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn mức đóng BHYT từ 01/07/2009 – Nghị định 62/2009/NĐ-CP

Kể từ ngày 1/1/2010, mức đóng BHYT của các đối tượng trên là 4,5% của mức tiền lương, tiền công, tiền lương hưu,  trợ cấp mất sức lao động và bằng 3% mức lương tối thiểu đối với học sinh, sinh viên. Từ ngày 1/1/2012, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, […]

Hạch toán hoa hồng đại lý bán hàng đúng giá

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán mới trong đó hướng dẫn hạch toán hoa hồng bán hàng đại lý đúng giá như sau : Khi xác định hoa hồng bán hàng đúng giá mà đại lý được hưởng, bên Đại lý lập hóa đơn trên số hoa hồng thực hưởng […]

Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định (Phần 3)

IV. KẾ TÓAN HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – Hao mòn tài sản cố định: là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của tài sản cố định do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên, do tiến bộ kỹ thuật… trong quá […]

Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định (Phần 2)

III. CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TÓAN LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1. Các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tăng tài sản cố định hữu hình 1.1- Trường hợp mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp: – Khi mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, […]

Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định (Phần 1)

I. KHÁI NIỆM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – Theo chuẩn mực kế tóan số 03, 04 ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, chuẩn mực số 06 ban hành theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC và quyết định 206/2003/QĐ-BTC thì tài sản cố định được phân lọai như sau: • Tài sản cố định hữu hình: […]

Những tồn tại của VAS và ảnh hưởng đến nhà đầu tư?

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, thời gian qua đã có rất nhiều báo cáo tài chính mặc dù tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các quy định của chế độ kế toán Việt Nam nhưng vẫn phản ánh không trung thực, không hợp lý tình hình và kết […]

Sổ sách kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính

1- Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính: Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên […]