Archive for the ‘Doanh nghiệp’ Category

Nghị định 43/2010/NĐ-CP về Đăng ký DN

Quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Nghị định này có hiệu lực […]

Nghị định 100/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 100/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. Nghị định này có […]

Nghị định 31/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung từ 01/5/2012

Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 là 1.050.000 đồng/tháng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012.