Thông tư 78/2014/TT-BTC

Công văn 2270/TCT-CS hướng dẫn chứng từ hạch toán chi phí được trừ đối với bên đi thuê

  • Căn cứ Thông tư 64/2013/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
  • Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT
  • Căn cứ Thông tư 123/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN
  • Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thuế

Tổng cục Thuế hướng dẫn, trường hợp hộ, cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê như cho thuê nhà làm văn phòng, cho thuê nhà, đất làm địa điểm trạm phát sóng… mà tiền cho thuê hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ. Cơ sở đi thuê sử dụng bảng kê thu mua kèm theo hợp đồng và chứng từ thanh toán để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*