Mất hoá đơn GTGT liên 2

Hỏi:

Công ty tôi trong quá trình mua hàng bị mất hoá đơn GTGT liên 2. Đơn vị bán đã cung cấp bản phô tô hoá đơn liên 1 cùng tờ khai và bảng kê bán ra thì hoá đơn phô tô liên 1 có được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của đơn vị không?

Trả lời:

  Khoản 1, Điều 22 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 25/5/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

          “Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn…

Căn cứ quy định trên và nội dung hỏi của bạn, trường hợp đơn vị bạn làm mất hóa đơn GTGT liên 2 thì người bán và người mua phải lập biên bản ghi nhận sự việc (nội dung như đã hướng dẫn ở trên). Bản sao hóa đơn liên 1 có ký, xác nhận, đóng dấu (nếu có) của bên bán kèm theo biên bản về việc mất hóa đơn sẽ được dùng để kê khai thuế GTGT đầu vào.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*