Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành luật người khuyết tật

Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 12 năm 2012.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*