Tổng hợp các biểu mẫu báo cáo

Tổng hợp các biểu mẫu báo cáo

Tên file: BieuMauBaoCao.zip
Kích thước: 2.46 MB (2,588,672 bytes)
Mô tả:

01. HT Tài khoản kế toán
+ Theo QĐ1141 (Cũ)
+ Theo QĐ15 (Mới – DN lớn – năm 2006)
+ Theo QĐ48 (Mới – DN nhỏ và vừa năm 2007)

02. BCTC theo QĐ144
03. BCTC theo QĐ15
04. BTCT theo QĐ48

05. Mẫu biểu về Thuế

06. Báo cáo quyết toán
Bao gồm:
+ Báo cáo tài chính
+ Quyết toán thuế TNDN
+ Các báo cáo kèm theo khác
+ Hướng dẫn quyết toán thuế 2006 cùng các công văn kèm theo

07. English version
+ Balance sheet

Đường dẫn download 1: http://www.vnuni.net/downloads/lawdocs/accounting/BieuMauBaoCao.zip

nguồn: vnuni.net

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*