Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thông tư 153/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. Bãi bỏ các quy định trước đây về thuế nhà đất.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*