Tài liệu ACCA

ACCA PAPER 1.2 –
Download: http://files.myopera.com/hai2hai/downloads/acca/Paper1.2.zip

ACCA PAPER 2.3 – BUSINESS TAXATION
Download: http://files.myopera.com/hai2hai/downloads/acca/Paper2.3.zip

ACCA PAPER 2.4 – Financial Management and Control
Download: http://files.myopera.com/hai2hai/downloads/acca/Paper2.4.zip
Download: http://files.myopera.com/hai2hai/downloads/acca/ACCAPaper2.4.zip

ACCA PAPER 2.5 – Financial reporting
Download: http://files.myopera.com/hai2hai/downloads/acca/Paper2.5.zip

ACCA PAPER 2.6 – Audit and Internal Review International Stream
Jan 2006 Intake For June 2006 exams

Download: http://files.myopera.com/hai2hai/downloads/acca/Paper2.6.zip

ACCA PAPER 3.3 – Performance Management
Download: http://files.myopera.com/hai2hai/downloads/acca/Paper3.3.zip

ACCA PAPER 3.4 – Business Information Management
Download: http://files.myopera.com/hai2hai/downloads/acca/Paper3.4.rar

 

Một số study books:

1. Study text 1.1
http://www.vnuni.net/downloads/stuffs/ebooks/study%20text/study%20text%201.1.rar

2. Study text 2.6
http://www.vnuni.net/downloads/stuffs/ebooks/study%20text/study%20text%202.6.rar

3. Study text 3.1uk
http://www.vnuni.net/downloads/stuffs/ebooks/study%20text/study%20text%203.1uk.rar

4. Study text 3.3
http://www.vnuni.net/downloads/stuffs/ebooks/study%20text/study%20text%203.3.rar

5. Study text 3.6
http://www.vnuni.net/downloads/stuffs/ebooks/study%20text/study%20text%203.6.rar

6. Study text 3.7
http://www.vnuni.net/downloads/stuffs/ebooks/study%20text/study%20text%203.7.rar

 

1/ Trang web để tham khảo về ACCA:
http://myacca.wordpress.com/

2/ Trang web này cung cấp slide bài giảng ACCA miễn phí khá đầy đủ:
http://www.opentuition.com/acca/index.php

3/ FREE Lecture Recordings:
http://www.freeaccalectures.org/

 

Tên file: ACCA_Lectures.zip
Mô tả: Tổng hợp giáo trình ACCA
Kích thước file: 5.69Mbs
Kiểu tài liệu: Acrobat Reader
Download: http://vnuni.diinoweb.com/files/Misc/ACCA_Lectures.zip
Mirror: http://webketoan.net/members/hai2hai/books/ACCA_Lectures.zip

 

Nguồn: vnuni.net

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*