So sánh chuẩn mực kế toán VN (VAS) với chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS)

1. File power point (Tiếng Anh)
Download: So sanh VAS -IFRS – Updated 10 Jul 07.zip (48,85Kb)
Lưu ý: File này cập nhật tại ngày 10/7/2007, có nghĩa là không bao gồm những bổ sung của IFRS năm 2008 vừa rồi.

2. File winword (Tiếng Việt)
Download: VAS – IFRS comparision.zip (42,32Kb)

(Theo VACPA/Deloitte)
Nguồn: kiemtoan.com.vn

3. So sánh VAS and IFRS- cập nhật 2010 đã kèm TT244 (Tiếng Việt)
Download: So sanh VAS and IFRS.zip (164,75Kb)

Nguồn: webketoan / vnuni.net

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*