Các trang web học kế toán

Danh sách các trang web học kế toán:

1. http://thaybauthkt.com
2. http://akt.andi.vn/Help/Cam%20nang%20nghiep%20vu/Index.htm
3. http://webketoan.webs.com
4. http://ketoanthue.vn
5. http://niceaccounting.com/HTTK/index.html
6. http://www.ketoanmay.com
7. http://forum.ketoankiemtoan.net/forums/default.aspx
8. http://www.webketoan.vn
9. http://www.ketoan.hay.vn
10. http://news.ketoandonghanh.com
11. http://www.tapchiketoan.com
12. http://www.hoiketoan.net
13. http://www.giaiphapexcel.com/forum/forumdisplay.php?f=94 (Box Bổ sung kiến thức Kế Toán)

 

Nguôn: vnuni.net

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*