Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế Bảo vệ môi trường

Thông tư 152/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*