Bán hàng khuyến mãi hạch toán như thế nào?

Công ty SX khi bán hàng hoá cho khách hàng có kèm theo sản phẩm mà công ty mua từ bên ngoài dùng để khuyến mãi không thu tiền khách hàng. Vậy công ty sẽ ghi nhận nghiệp vụ này như thế nào cho phần giá trị và GTGT cho hàng khuyến mãi này?

Trả lời:

Khi mua hàng hoá, dịch vụ về để khuyến mãi thì ghi tăng hàng hoá:

No TK 156

No TK 133

       Co TK 331

Khi xuất hàng hoá khuyến mãi thì phải tuỳ theo đơn vị có tuân thủ các quy định của chính phủ về hoạt động khuyến mãi và áp dụng vào từng thời kỳ cụ thể để hạch toán cho đúng.

1. Từ ngày 01/01/2004 đến ngày 03/06/2007 theo thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của BTC về thuế GTGT thì:

a. DN khuyến mãi bằng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ ( không phân biệt sản xuất ra hay mua ngoài) nếu thực hiện đúng quy định của Nghị định 32/1999/NĐ-CP ngày 5/5/1999 của chính phủ về khuyến mãi, quảng cáo, thương mại, hội chợ triễn lãm(*) thì đầu ra không chịu thuế GTGT. Do vậy lập hoá đơn ghi hàng khuyến mãi không thu tiền, dòng thuế xuất và tiền thuế không ghi.

Kế toán hạch toán:

No TK 641

    Co TK 156

(*) (Lưu ý : Nghị định 32/1999/ND – CP ngày 5/5/1999 có hiệu lực từ ngày 4/6/199 đến ngày 29/4/2006. Từ ngày 30/4/2006 thì bị thay thế bởi nghị định 37/2006/NĐ – CP ngày 4/4/2006 trở đi. Còn nghị định 32 và nghị định 37 quy định các thủ tục để được chấp nhận khuyến mãi đúng quy định thì khá nhiều chi tiết nên trong trường hợp này không đi sâu phân tích)

b. Nếu DN không thực hiện đúng nghị định 32(*) nêu trên thì hàng hoá, dịch vụ khuyến mãi đầu ra phải chịu thuế GTGT và giá tính thuế GTGT trong trường hợp này là giá của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh các hoạt động này.Ghi giá trên hoá đơn như đã trình bày trên và tính thuế bình thường. Nếu không tính thuế GTGT thì bị truy thu và phạt số lần thuế trốn.

Ke toan hach toan:

No TK 641 (Gia ban binh thuong)

  Co TK 512

  Co TK 3331

No TK 632  (Gia von)

  Co TK 156

2. Từ ngày 04/06/2007 trở đi, theo Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của BTC về thuế GTGT thì:

DN khuyến mãi bằng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ (không phân biệt sản xuất hay mua ngoài) thì sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mãi đầu ra phải chịu thuế GTGT và giá tính thuế GTGT trong trường hợp này là giá của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh các hoạt động này. Ghi giá trên hoá đơn như đã trình bày trên và tính thuế bình thường, hạch toán như bán hàng bình thường. Nếu không tính thuế GTGT thì bị truy thu và phạt số lần thuế trốn. Hàng khuyến mãi từ ngày 04/06/2007 vẫn chịu thuế GTGT đầu vào như các hàng khác, mặc dù DN có thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về khuyến mãi quảng cáo của Chính phủ

Ke toan hach toan:

No TK 641 (Gia ban binh thuong)

  Co TK 512

  Co TK 3331

No TK 632  (Gia von)

  Co TK 156

Cách hạch toán này có thay đổi so với quy định 15/2006/QĐ-BTC là ghi nhận TK 641 theo giá bán thay vì giá vốn. Điều này xuất phát từ sự thay đổi quy định của thuế, coi đây là một khoản doanh thu phải chịu thuế GTGT.

Hội Kế toán TP.HCM

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*