Hướng dẫn đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối năm đối với các khỏan mục có gốc ngọai tệ

 

STT

Nội dung chi phí, thu nhập

Thông tư 130/2008/209

Thông tư 177/2009/TT-BTC

Thông tư 201/2009/TT-BTC

1 Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính;  lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn trước hoạt động sản xuất kinh doanh) Không được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (Chỉ tiêu B14 trong tờ khai tự quyết toán thuế TNDN) Được phép tính 1 phần cho các khỏan nợ phải trả, phải thu(không phân biệt ngắn hạn hay dài hạn) nếu thỏa mãn điều kiện sau: Chỉ được phân bổ phần chi phí vào năm đó với điều kiện không làm doanh nghiệp phát sinh lỗ, phần còn lại sẽ phân bổ cho năm sau nhưng phần phân bổ trực tiếp cho năm phát sinh phải ít nhất bằng số chênh lệch của khoản nợ đến hạn phải trả trong năm đó (dù cho có làm KQKD của doanh nghiệp có bị lỗ cũng vẫn được tiến hành phân bổ vào chi phí) - Không đưa vào chi phí đối với chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các lọai tài sản ngắn hạn (tiền mặt) họăc nợ phải trả ngắn hạn (dưới 1 năm)

- Lỗ CLTG các khỏan phải trả dài hạn do đánh giá lại được đưa vào chi phí trong kỳ nhưng phải đảm bảo doanh nghiệp không bị lỗ. Nếu lỗ thì phân bổ cho các năm sau nhưng không quá 5 năm và phải đảm bảo điều kiện là số phân bổ tối thiểu phải bằng số dư nợ dài hạn đến hạn phải trả trong năm.

- Lỗ CLTG các khỏan phải thu dài hạn được phép đưa tòan bộ vào chi phí trong năm, không có điều kiện phân bổ.

2 Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn trước hoạt động sản xuất kinh doanh Không tính được vào thu nhập chịu thuế khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (Chỉ tiêu B21 trong tờ khai tự quyết toán thuế TNDN) đối với các khỏan đánh giá lại chênh lệch tỷ giá Phải đưa vào thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khỏan CLTG do đánh giá lại các khỏan nợ phải trả bằng ngoại tệ, không phân biệt ngắn hạn hay dài hạn - Không đưa vào thu nhập đối với chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các lọai tài sản ngắn hạn (tiền mặt) họăc nợ phải trả ngắn hạn (dưới 1 năm)

- Lãi CLTG các khỏan phải thu dài hạn phải đưa tòan bộ vào thu nhập trong năm.

- Lãi CLTG các khỏan phải trả dài hạn phải đưa tòan bộ vào thu nhập trong năm.

 

Trần Văn Hùng

webketoan.vn

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*