Phụ lục: 01/PL-TNCN Bảng quy đổi Thu nhập sau thuế ra Thu nhập trước thuế

Bảng quy đổi Thu nhập sau thuế ra Thu nhập trước thuế (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*