Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 3

1. Chuẩn mực số 240 – Gian lận và sai sót; 2. Chuẩn mực số 300 – Lập kế hoạch kiểm toán; 3. Chuẩn mực số 400 – Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ; 4. Chuẩn mực số 530 – Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác; 5. Chuẩn mực số 540 – Kiểm toán các ước tính kế toán; 6. Chuẩn mực số 610 – Sử dụng tư liệu của kiểm toán nội bộ.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Bình luận

*