Tổng quan về quản trị học

Đăng bởi HoangAnh, Ngày 07/07/2014, Bình luận (0)

KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ

 • Quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với nhau trong một tổ chức nhằm hoàn thành mục tiêu chung
 • Quản trị là quá trình làm việc với con người và thông qua con người nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức với hiệu quả cao trong một môi trường luôn thay đổi.
 • Quản trị là hoạt động có hướng đích (có mục tiêu)
 • Quản trị là sử dụng có hiệu quả nguồn lực để đạt được mục tiêu.
 • Quản trị là hoạt động tiến hành thông qua con người.
 • Hoạt động QT chịu sự tác động của môi trường đang biến động không ngừng

HIỆU QUẢ VÀ HIỆU SUẤT

 • Hiệu quả( Effectiveness) : phép so sánh giữa kết quả đạt được so với mục tiêu đặt ra – làm đúng việc phải làm (doing the right thing)
 • Hiệu suất ( Efficiency): phép so sánh  giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra – làm việc đúng cách (do the thing right)
 • Quản trị là hướng tổ chức đạt mục tiêu với chi phí thấp nhất


 

ĐỐI TƯỢNG CỦA QT

 • Tiếp cận theo quá trình hoạt động
 • Quản trị đầu vào
 • Quản trị vận hành
 • Quản trị đầu ra
 • Tiếp cận theo các lĩnh vực hoạt động
 • QT sản xuất
 • QT nguồn nhân lực
 • QT tài chính
 • QT marketing
 • QT nghiên cứu phát triển
 • QT văn hoá tổ chức

CÁC CHỨC NĂNG CỦA QT

Hoạch định:

Chức năng xác định mục tiêu cần đạt được và đề ra chương trình hành động để đạt mục tiêu trong từng khoảng thời gian nhất định – chức năng hoạch định liên quan đến dự báo và tiên liệu tương lai của tổ chức , đưa ra các kế hoạch khai thác cơ hội và hạn chế bất trắc của môi trường.

Tổ chức:

Chức năng tạo dựng một môi trường nội bộ thuận lợi để hoàn thành mục tiêu thông qua việc xác lập một cơ cấu tổ chức và thiết lập thẩm quyền cho các bộ phận, cá nhân, tạo sự phối hợp ngang, dọc trong hoạt động của tổ chức.

Điều khiển :

Chức năng liên quan đến lãnh đạo và động viên nhân viên nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Kiểm tra :  

Chức năng liên quan đến kiểm tra việc hoàn thành mục tiêu thông qua đánh giá các kết quả thực hiện mục tiêu, tìm các nguyên nhân gây sai lệch và giải pháp khắc phục.

NHÀ QUẢN TRỊ LÀ AI?

Nhà quản trị là người nắm giữ những vị trí đặc biệt trong một tổ chức, được giao quyền hạn và trách nhiệm điều khiển và giám sát công việc của những người khác nhằm hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức đó

1.png

2.png

3.png

NHÀ QUẢN TRỊ VỚI CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ

Nhà quản trị ở mọi cấp bậc ( cấp cao, cấp trung, cấp thấp ) đều phải tiến hành các công việc :

 •  Hoạch định
 • Tổ chức
 • Điều khiển
 •  Kiểm tra

Sự khác biệt giữa các nhà quản trị khi thực hiện các chức năng này là nội dung công việc liên quan đến từng chức năng và tỷ lệ thời gian dành cho từng công việc đó.

4.png

 

5.png

6.png

7.png

KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ

A. Quản trị là khoa học

Quản trị là một khoa học độc lập và liên ngành.

Khoa học quản trị xây dựng nền lý thuyết về quản trị, giúp nhà quản trị cách tư duy hệ thống, khả năng phân tích và nhận diện đúng bản chất vấn đề và các kỹ thuật để giải quyết vấn đề phát sinh ,

Tính khoa học đòi hỏi nhà quản trị phải suy luận khoa học để giải quyết vấn đề, không nên dựa vào suy nghĩ chủ quan, cá nhân.

 

B. Quản trị là nghệ thuật

Thực hành quản trị là nghệ thuật ,đòi hỏi nhà quản trị phải sáng tạo vận dụng các lý thuyết về quản trị vào giải quyết tình huống

Nghệ thuật quản trị có được từ việc học kinh nghiệm thành công và thất bại của chính mình và của người khác.

Tính nghệ thuật của quản trị đòi hỏi nhà quản trị phải vận dụng linh hoạt các lý thuyết quản trị, không dập khuôn, máy móc khi giải quyết vấn đề.

MỐI QUAN HỆ GIỮA KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ

Khoa học quản trị giúp hình thành nghệ thuật quản trị thông qua việc cung cấp cho nhà quản trị phương pháp khoa học để giải quyết vấn đề hiệu quả.

Nghệ thuật quản trị giúp hoàn thiện hơn lý thuyết quản trị qua việc đúc kết, khái quát hoá các khái niệm thực tiễn thành vấn đề lý thuyết mới.

8.png

Leave a Comment

Gửi